No matter what type of your farm

Vegetable, Fruit...

Or you are in livestock

Fish, Shrimp, Swine...

Either you are a factory

Food, Non Food...

Or you are in Trading

Super market, Clothing, Local or Online store...

We can provide a good solutions to suite with your business

ERP for manufacturing / ERP for Retail, Trading and Hospitality business / Farm and Traceabilty solutions / Learning Solutions ...

SP2 Warehouse and Barcode system - ระบบจัดการคลังสินค้าด้วยบาร์โค้ด

Warehouse - Barcode system - ระบบจัดการคลังสินค้าด้วยบาร์โค้ด


ทำไมต้องใช้ Barcode

บาร์โค้ด (Barcode) คืออะไร
บาร์โค้ด หรือ รหัสแท่ง เป็นเครื่องหมายแทนข้อมูลชนิดหนึ่งที่เครื่องจักรสามารถอ่านได้ด้วยแสง (optical machine-readable) ซึ่งข้อมูลนั้นมักเกี่ยวข้องกับวัตถุที่มันติดอยู่ บาร์โค้ดโดยแรกเริ่มใช้รูปแบบ "บาร์" หรือ "แท่ง" คือเส้นขนานหลาย ๆ เส้นที่มีความหนาและช่องไฟต่าง ๆ วางเรียงกันอยู่อย่างมีกฎเกณฑ์ ซึ่งรูปแบบนี้อาจเรียกว่า เชิงเส้น หรือ หนึ่งมิติ (1D) ก็ได้ เวลาต่อมามีการพัฒนารูปแบบเป็นจุด สี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม และรูปแบบทางเรขาคณิตอื่น ๆ ใน สองมิติ (2D) ถึงแม้ระบบสองมิตินี้ใช้สัญลักษณ์ที่หลากหลาย โดยรวมก็ยังคงเรียกว่าบาร์โค้ดอยู่เช่นเดิม 

บาร์โค้ดดั้งเดิมอ่านด้วยเครื่องกราดภาพด้วยแสงชนิดพิเศษที่เรียกว่าเครื่องอ่านบาร์โค้ด แต่ต่อมาเครื่องกราดภาพชนิดอื่นและซอฟต์แวร์แปลความหมายก็มีให้ใช้ในอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงเครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะชนิดอยากที่ที่กราดภาพได้ และสมาร์ตโฟน
*ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/บาร์โค้ด 12 เมษายน 2562 11.00 น.


ประโยชน์ของการนำ Barcode มาใช้ภายในธุรกิจ
๐ ประหยัดเวลาและลดขั้นตอนการทำงาน โดยเฉพาะการทำรายการสั่งซื้อสินค้าคงคลัง การทำรายการสินค้าเพื่อจัดส่ง และการตัดสินค้าคงคลัง

๐ ช่วยจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบต่าง หรือแม้แต่สมาร์ตโฟนในการบันทึกข้อมูลสินค้าเข้าและออก ซึ่งรวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต สินค้ากึ่งสำเร็จรูป และสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วพร้อมขาย เป็นต้น 
โดยสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการหมุนเวียนสินค้า สินค้ารายการใดจำหน่ายได้ดีหรือไม่ มีสินค้าเหลือเท่าใด

๐ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ข้อมูลจากระบบบาร์โค้ด จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถตัดสินใจวางแผน และบริหารงานด้านการผลิต การจัดซื้อ และการตลาดได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ


ทำไมต้องใช้ ระบบ Barcode ของ SP2

SP2 Barcode system ทำอะไรได้บ้าง
๐ จัดทำคำสั่งซื้อสินค้าคงคลัง (PO)
๐ สร้าง Barcode เมื่อรับสินค้าเข้าคลัง
๐ บันทึกรายการสินค้าคงคลัง
๐ จัดสินค้าตาม Sales Order (SO) เพื่อการจัดส่งตามลูกค้าและเส้นทาง
๐ ตัดจ่ายเมื่อมีความเคลื่อนไหวของสินค้า
๐ สร้างรายงานความเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลัง สินค้าคงเหลือ
๐ สามารถประยุกต์ใช้ในการสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบในการผลิตได้

ข้อแตกต่างจากระบบ Barcode สำเร็จรูปทั่วไป
๐ ปรับแต่งหน้าจอในการบันทึกข้อมูลให้ตรงตามข้อมูลธุรกิจของลูกค้าได้
๐ สามารถเพิ่ม Mobile app เพื่อติดตั้งบนเครื่อง scanner แบบ Android handheld หรือ Android Smartphone ได้
๐ ปรับแต่งรายงานตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการได้ พร้อมทั้งส่งออกข้อมูลในรูปแบบ Excel
๐ ใช้งานร่วมกับไฟล์ Excel ที่ลูกค้าใช้งานอยู่ได้ เช่นการ Import Sales order หรือ PO ด้วย Excel


ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ SP2 Barcode system
๐ ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
๐ ช่วยแก้ไขปัญหาสินค้าคงคลังไม่ถูกต้อง (เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดการสินค้าคงคลังด้วยโปรแกรม Excel หรือจดบันทึกด้วยมือ)
๐ ช่วยเพิ่มความถูกต้องในการจัดส่งสินค้าให้ตรงกับลูกค้าและคำสั่งซื้อ ลดความเสียหายจากการเสียเวลาและสินค้าคืน เมื่อจัดส่งผิด
๐ ช่วยลดเวลาการทำงานของบุคคลากรที่มีหน้าที่ประมวลผลข้อมูล
๐ ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลต้นทุนอย่างถูกต้องทันต่อการตัดสินใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของระบบ SP2 Barcode system โปรดติดต่อ 080-426-9393 หรือ contactsp@sp2soltuions.com

Q Mark เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

Q Mark - เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารQ Mark
เป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นเครื่องหมายเดียวกัน คือ เครื่องหมาย "Q" เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการใช้เครื่องหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเครื่องหมายนี้แสดงให้เห็นว่าสินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพและความปลอดภัย พร้อมทั้งยังสื่อไปถึงผู้บริโภคภายในประเทศและประเทศคู่ค้าให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบการผลิตและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นไปตาม มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ
การรับรองเครื่องหมาย "Q" จะเป็นการรับรองตั้งแต่ระดับไร่นาจนถึงผู้บริโภค (From Farm To Table) เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย

นอกจากนี้ยังมีระบบการจัดรหัสประกอบการแสดงเครื่องหมาย "Q" เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้กรณีที่มีการปลอมแปลงเอกสารใบรับรอง หรือกรณีตรวจพบสินค้ามีปัญหาด้านคุณภาพที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของเครื่องหมาย "Q"

ประเภทการรับรองเครื่องหมาย Q
การรับรองเครื่องหมาย Q แบ่งประเภทการรับรองออกเป็นสองประเภทได้แก่
1. การรับรองสินค้า (Product Certification)
หมายถึงการตรวจสอบให้การรับรองสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์สุดท้าย (Finished Product)  โดยมีการสุ่มตัวอย่าง ทดสอบ และตรวจสอบว่าสินค้ามีคุณลักษณะทางด้านคุณภาพและความปลอดภัยเป็นไปตาม มาตรฐาน สินค้าเกษตรและอาหาร และมาตรฐานทั่วไปด้านความปลอดภัย รวมทั้งตรวจประเมินระบบหรือกระบวนการผลิตด้วย

2. การรับรองระบบ
หมายถึงการตรวจประเมินให้การรับรองกระบวนการผลิตโดยคลอบคลุมกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้ตามมาตรฐาน
เช่น
- การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือ การปฏิบัติทางประมงที่ดี (Good Agricultural Practice (GAP))
- เกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture)
- การปฏิบัติที่ดี หรือ หลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านสุขลักษณะ หรือ หลักเกณฑ์การปฏิบัติ :
หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร (Good Manufactural Practice (GMP))
ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมและแนวทางในการนำไปใช้ (Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP))

เรียบเรียงจากเว็บไซต์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 12 เมษายน 2562 11.59 น.
ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.acfs.go.th/qmark.php
http://www.acfs.go.th/qmark/qmark_certified_types.php

ซอฟต์แวร์ Traceability ของ SP2 สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมาย Q โดยสามารถจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่ต้นทางของวัตถุดิบ ระหว่างกระบวนการผลิต จนกระทั่งผลิตออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูป และด้วยความสามารถของกระบวนการสอบย้อนกลับในระบบทำให้ท่านสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนกลับทั้งในรูปแบบ forward และ backward จากจุดที่ต้องการตรวจสอบได้ในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้ซอฟต์แวร์ Traceability ของ SP2 ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน

สนใจข้อมูลระบบ Traceability ของ SP2 โปรดติดบริษัท SP Square Solutions Co., Ltd 086 398 5590 หรือที่ contactsp@sp2solutions.com


Preparing data for migration - การเตรียมข้อมูลสำหรับการถ่ายโอน

Preparing data for migration - การเตรียมข้อมูลสำหรับการถ่ายโอน

Image from: https://openclipart.org/detail/289121/database-server
https://openclipart.org/detail/252316/database-cylinder-red

Preparing data for migration can be done by a team member who has MS Excel skill. This person can work with programmer to prepare data in to format that programmer required. To prepare data, MS Excel and Note pad can be used as the easiest tool for this task.
การเตรียมข้อมูลสำหรับถ่ายโอนข้อมูลสามารถทำได้โดยสมาชิกในทีมที่มีความรู้ในการใช้งาน MS Excel โดยผู้เตรียมข้อมูลสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมเมอร์ เพื่อเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่โปรแกรมเมอร์สามารถนำไปใช้ต่อได้ โดยสามารถใช้ MS Excel และ Notepad เป็นเครื่องมือที่ง่ายที่สุดในการเตรียมข้อมูล

Importing data to MS Excel - วิธีนำข้อมูลเข้าสู่ MS Excel
Removing blank row in MS Excel - วิธีลบบรรทัดว่างใน MS Excel
Creating .csv file from Excel sheet - วิธีสร้างไฟล์ .csv จาก MS Excel

Easy IT Manual - คู่มือใช้งานซอฟต์แวร์ในการทำงานแบบง่ายๆ

Easy IT Manual - คู่มือใช้งานซอฟต์แวร์ในการทำงานแบบง่ายๆ


"Easy IT Manual" may help you to start using Google Application and other popular freeware to help with your daily work. This manual only shows an easy way to use but for an official guide please find directly from the software website.
"Easy IT Manual" ตั้งใจที่จะช่วยให้ผู้อ่านได้เริ่มรู้จักใช้งาน ซอฟต์แวร์ที่พบใน Google และซอฟต์แวร์แบบ freeware ที่มีใช้กันอย่างแพร่หลาย ในการทำงานประจำวัน โดย "Easy IT Manual" จะเป็นแค่วิธีการใช้งานแบบง่ายๆ เบื้องต้นเพื่อให้ผู้อ่านพอจะใช้งานได้ในเบื้องต้นและฝึกฝนต่อยอดจนชำนาญ แต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องศึกษาคู่มือที่ถูกต้องจากเจ้าของซอฟต์แวร์โดยตรง

How to set an undo send mail in Gmail - วิธีตั้งค่าการยกเลิกการส่งอีเมลใน Gmail
*This can help you to abort the email that you have sent in the previous 30 seconds. ช่วยยกเลิกอีเมลที่เพิ่งส่งไปไม่เกิน 30 วินาที
How to add event and alert to Google Calendar - วิธีเพิ่มนัดหมายและการแจ้งเตือนใน Google Calendar
How to share location via Line app - วิธีแชร์โลเคชั่นในโปรแกรมไลน์
How to set up a signature in Gmail - วิธีตั้งค่าคำลงท้ายอีเมล์ใน Gmail
How to log out LINE Desktop - วิธีออกจาก LINE Desktop

Preparing Data for a migration - วิธีเตรียมข้อมูลสำหรับนำเข้าระบบใหม่
Importing data to MS Excel - วิธีนำข้อมูลเข้าสู่ MS Excel
Removing blank row in MS Excel - วิธีลบบรรทัดว่างใน MS Excel
Creating .csv file from Excel sheet - วิธีสร้างไฟล์ .csv จาก MS Excel

MS Word guide for daily work - คู่มือใช้งานไมโครซอฟต์เวิร์ดสำหรับงานในสำนักงาน

MS Word guide for daily work - คู่มือใช้งานไมโครซอฟต์เวิร์ดสำหรับงานในสำนักงาน


"MS Word guide for your daily work"  helps you to work with MS Word in order to create document for your daily work. This guide will show you step-by-step using easy description in both Thai and English. We will try our best to add up new topic on every week. Please feel free to request "How to" through the comment below.
"คู่มือใช้งานไมโครซอฟต์เวิร์ดสำหรับงานในสำนักงาน" เป็นข้อมูลแนะนำการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิตสำหรับการใช้งานโดยทั่วไป อธิบายทีละขั้นตอนด้วยคำอธิบายแบบง่ายๆ (ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ) พร้อมภาพประกอบ ทีมงานจะพยายามอัพเดทวิธีใหม่ๆ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง แต่หากท่านใดต้องการทราบการใช้งานส่วนอื่นใดของ MS Word สามารถแจ้งผ่านทาง comment ของหน้านี้ได้ครับHow to add page section - วิธีเพิ่ม page section
Managing different header footer page number in a document - ช่วยจัดการหัวกระดาษ และเลขหน้ามากกว่า 1 รูปแบบใน 1 ไฟล์
How to create heading for navigation pane. - วิธีสร้างหัวเรื่องเพื่อนำทาง
How to add index to document - วิธีเพิ่มสารบัญในเอกสาร
How to change font of index - วิธีเปลี่ยนฟอนท์สำหรับสารบัญ
How to create table - สร้างตาราง
How to insert row and column - วิธีแทรก Row และ Column
How to auto repeat table header - วิธีให้หัวตารางแสดงอัตโนมัติ
How to add text beside table - วิธีเพิ่มข้อความด้านข้างตาราง
How to cells in a table - วิธี รวม ผสาน เซลล์ในตาราง
How to sort data - วิธีเรียงลำดับข้อมูล
How to use Format Painter - วิธีใช้ Format Painter
How to change measurement unit of shape - วิธีเปลี่ยนหน่วยวัดของ shape

Note: Example was using MS Word 2013 version and the content will be providing through our knowledge and fun webblog.