SP2 Warehouse and Barcode system - ระบบจัดการคลังสินค้าด้วยบาร์โค้ด

Warehouse - Barcode system - ระบบจัดการคลังสินค้าด้วยบาร์โค้ด


ทำไมต้องใช้ Barcode

บาร์โค้ด (Barcode) คืออะไร
บาร์โค้ด หรือ รหัสแท่ง เป็นเครื่องหมายแทนข้อมูลชนิดหนึ่งที่เครื่องจักรสามารถอ่านได้ด้วยแสง (optical machine-readable) ซึ่งข้อมูลนั้นมักเกี่ยวข้องกับวัตถุที่มันติดอยู่ บาร์โค้ดโดยแรกเริ่มใช้รูปแบบ "บาร์" หรือ "แท่ง" คือเส้นขนานหลาย ๆ เส้นที่มีความหนาและช่องไฟต่าง ๆ วางเรียงกันอยู่อย่างมีกฎเกณฑ์ ซึ่งรูปแบบนี้อาจเรียกว่า เชิงเส้น หรือ หนึ่งมิติ (1D) ก็ได้ เวลาต่อมามีการพัฒนารูปแบบเป็นจุด สี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม และรูปแบบทางเรขาคณิตอื่น ๆ ใน สองมิติ (2D) ถึงแม้ระบบสองมิตินี้ใช้สัญลักษณ์ที่หลากหลาย โดยรวมก็ยังคงเรียกว่าบาร์โค้ดอยู่เช่นเดิม 

บาร์โค้ดดั้งเดิมอ่านด้วยเครื่องกราดภาพด้วยแสงชนิดพิเศษที่เรียกว่าเครื่องอ่านบาร์โค้ด แต่ต่อมาเครื่องกราดภาพชนิดอื่นและซอฟต์แวร์แปลความหมายก็มีให้ใช้ในอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงเครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะชนิดอยากที่ที่กราดภาพได้ และสมาร์ตโฟน
*ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/บาร์โค้ด 12 เมษายน 2562 11.00 น.


ประโยชน์ของการนำ Barcode มาใช้ภายในธุรกิจ
๐ ประหยัดเวลาและลดขั้นตอนการทำงาน โดยเฉพาะการทำรายการสั่งซื้อสินค้าคงคลัง การทำรายการสินค้าเพื่อจัดส่ง และการตัดสินค้าคงคลัง

๐ ช่วยจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบต่าง หรือแม้แต่สมาร์ตโฟนในการบันทึกข้อมูลสินค้าเข้าและออก ซึ่งรวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต สินค้ากึ่งสำเร็จรูป และสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วพร้อมขาย เป็นต้น 
โดยสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการหมุนเวียนสินค้า สินค้ารายการใดจำหน่ายได้ดีหรือไม่ มีสินค้าเหลือเท่าใด

๐ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ข้อมูลจากระบบบาร์โค้ด จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถตัดสินใจวางแผน และบริหารงานด้านการผลิต การจัดซื้อ และการตลาดได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ


ทำไมต้องใช้ ระบบ Barcode ของ SP2

SP2 Barcode system ทำอะไรได้บ้าง
๐ จัดทำคำสั่งซื้อสินค้าคงคลัง (PO)
๐ สร้าง Barcode เมื่อรับสินค้าเข้าคลัง
๐ บันทึกรายการสินค้าคงคลัง
๐ จัดสินค้าตาม Sales Order (SO) เพื่อการจัดส่งตามลูกค้าและเส้นทาง
๐ ตัดจ่ายเมื่อมีความเคลื่อนไหวของสินค้า
๐ สร้างรายงานความเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลัง สินค้าคงเหลือ
๐ สามารถประยุกต์ใช้ในการสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบในการผลิตได้

ข้อแตกต่างจากระบบ Barcode สำเร็จรูปทั่วไป
๐ ปรับแต่งหน้าจอในการบันทึกข้อมูลให้ตรงตามข้อมูลธุรกิจของลูกค้าได้
๐ สามารถเพิ่ม Mobile app เพื่อติดตั้งบนเครื่อง scanner แบบ Android handheld หรือ Android Smartphone ได้
๐ ปรับแต่งรายงานตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการได้ พร้อมทั้งส่งออกข้อมูลในรูปแบบ Excel
๐ ใช้งานร่วมกับไฟล์ Excel ที่ลูกค้าใช้งานอยู่ได้ เช่นการ Import Sales order หรือ PO ด้วย Excel


ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ SP2 Barcode system
๐ ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
๐ ช่วยแก้ไขปัญหาสินค้าคงคลังไม่ถูกต้อง (เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดการสินค้าคงคลังด้วยโปรแกรม Excel หรือจดบันทึกด้วยมือ)
๐ ช่วยเพิ่มความถูกต้องในการจัดส่งสินค้าให้ตรงกับลูกค้าและคำสั่งซื้อ ลดความเสียหายจากการเสียเวลาและสินค้าคืน เมื่อจัดส่งผิด
๐ ช่วยลดเวลาการทำงานของบุคคลากรที่มีหน้าที่ประมวลผลข้อมูล
๐ ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลต้นทุนอย่างถูกต้องทันต่อการตัดสินใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของระบบ SP2 Barcode system โปรดติดต่อ 080-426-9393 หรือ contactsp@sp2soltuions.com

0 comments:

Post a Comment